Klassisk musik

Riktigt när den klassiska musiken uppstod är något som diskuteras, men generellt sätt brukar man tala om 1700-talet och framåt. Under just den tidsperioden uppstod den typ av musik som vi idag fortfarande associerar med den klassiska genren, det vill säga kompositioner framförda av musiker som till exempel spelar violin, harpa, cello och piano.

Skillnaden mellan den musik som brukar kallas för ”klassisk” och den man spelat fram till dess var att man nu började följa ett visst mönster och en viss attityd som hade med ordning och renhet att göra. Renässansen hade några hundra år tidigare väckt ett nytt intresse för den antika världen och man uppskattade saker som harmonier, struktur och regler när det gällde skapandeprocessen. Från folkmusikens mer okonventionella stil, där man gärna lekte med tonarter och anspelade på vardag och samhälle med glimten i ögat, blev den klassiska musiken mer organiserad och strävade efter högre ideal. Saker som harmonilära och noternas matematik blev nu de nya idealen, och den klassiska musiken associerades med samhällenas högre skick.

De första kompositörerna

Även om man sedan länge experimenterat med olika orkesterarrangemang och tonala harmonier brukar namn som Bach, Mozart, Haydn, Händel och Beethoven framförallt komma upp på tapeten när man talar om klassisk musik. De var alla extremt begåvade musiker och kompositörer, och trots att de alla hade sin personliga och mycket karaktäristiska stil föll de alla inom ramen för harmoniläran samt hur man byggde upp sina stycken och symfonier. Medan Mozart gärna hämtade inspiration från både folk- och marschmusik låg hans kompositioner ändå i linje med tidens regler för hur kunglig och aristokratisk musik skulle låta, medan Haydn lade stor vikt vid dramatik och högtidlighet. Beethoven, å andra sidan, ansågs vara oerhört begåvad och djupt respekterad men samtidigt var det många som tyckte att hans harmonier framkallade så starka känslor att unga, ogifta kvinnor ibland förbjöds att lyssna på hans musik.

Olika kompositioner

Inom den klassiska musiken brukar man tala om olika typer av kompositioner. Några exempel är:

  • Symfoni. En instrumental komposition för orkester där minst 30 musiker deltar. Stycket innehåller flera partier och är ett större verk med en längd som ofta överskrider en halvtimme.
  • Sonat. Ett musikstycke som har ett huvudtema och sedan ett antal sidolinjer, där man återkommer till huvudtemat i olika varianter. Ett typiskt exempel är Beethovens Månskenssonat.
  • Opera. En komposition där även sång ingår, framförd av ett antal solister men också med en bakgrundskör i vissa fall.
  • Balett. En komposition skriven att dansas till.

En källa till inspiration

Inom den moderna pop och rockmusiken har mycket inspiration hämtats från just den klassiska musiken, dels då många musiker börjat sin bana inom denna genre, dels då man hämtat teman från den. Allt från Yngwie Malmsteen till Beach Boys och Robin Thicke har hämtat melodier och harmonier härifrån och i intervjuer är det många kända namn som tackar de klassiska kompositörerna för den gåva de lämnat åt eftervärlden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *